جواب و پاسخ مرحله 1312 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و دوازده ۱۳۱۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ساز، سوت، موز، نماز، مونس، سوزن، زانو، ستون، تومان، آزمون، مانتو، زمستان.