جواب و پاسخ مرحله 134 بازی آمیرزا صد و سی و چهار ۱۳۴ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاه.