جواب و پاسخ مرحله 135 بازی آمیرزا صد و سی و پنج ۱۳۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموش.