جواب و پاسخ مرحله 189 بازی آمیرزا صد و هشتاد و نه ۱۸۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه.