جواب و پاسخ مرحله 20 بازی آمیرزا بیست ۲۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بنا، تاب، نبات.