جواب و پاسخ مرحله 206 بازی آمیرزا دویست و شش ۲۰۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر.

یگانه :‌1داشتن هدف بزرگ 2 طبق برنامه پیش رفتن 3 درست درس خواندن4 طبق الگوی درسی عمل کردن.