جواب و پاسخ مرحله 248 بازی آمیرزا دویست و چهل و هشت ۲۴۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس.