جواب و پاسخ مرحله 252 بازی آمیرزا دویست و پنجاه و دو ۲۵۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته.