جواب و پاسخ مرحله 259 بازی فندق دویست و پنجاه و نه ۲۵۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : طاق، عطا، قطع، طاقت، قاطع، قطعات، تقاطع.