جواب و پاسخ مرحله 270 بازی آمیرزا دویست و هفتاد ۲۷۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند.