جواب و پاسخ مرحله 345 بازی آمیرزا سیصد و چهل و پنج ۳۴۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین.