جواب و پاسخ مرحله 48 بازی فندق چهل و هشت ۴۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اره، هنر، رهن، نهر، تنها، انتر، ترانه، تهران.