جواب و پاسخ مرحله 50 بازی آمیرزا پنجاه ۵۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیم.