جواب و پاسخ مرحله 52 بازی فندق پنجاه و دو ۵۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تیر، تبر، ترب، بیت، برکت، کبری، تبریک، کبریت.