جواب و پاسخ مرحله 53 بازی آمیرزا پنجاه و سه ۵۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر.