جواب و پاسخ مرحله 652 بازی فندق ششصد و پنجاه و دو ۶۵۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کاپ، بنا، تاک، پکن، پتک، کتان، کاسب، نکبت، نسبت، ن تنبک، تانک، ساکن، پاکت، پاتک، آبستن، تناسب، پستانک، پستبانک.