جواب و پاسخ مرحله 68 بازی آمیرزا شصت و هشت ۶۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری.