جواب و پاسخ مرحله 802 بازی آمیرزا هشتصد و دو ۸۰۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : محل، حال، شمال، مسیح، حلیم، ساحل، سالم، سلام، سلاح، مسالح.