جواب و پاسخ مرحله 830 بازی آمیرزا هشتصد و سی ۸۳۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مدت، صفر، مصر، خرد، مصرف، فرصت، دختر، خدمت، دفتر، درخت.