جواب قلمرو زبانی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معانی مختلف واژه فضل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) فضل : دانش ، معرفت فضل داشت از شعرو ادب كه هم از اهل فضل بود كه مرا در فضل مرتبه ای است زیادت ب) فضل : بخشش ، لطف از فضل و رحمت كردگار ناامید نباید شد.