جدیدترین گروهی درست شده است که مساجد را در شهرهای مختلف به آتش می‌کشند و در مسجد در آن با بنزین و فندک روشن می کنند تا سفت شود و عاملان این گروه ۱۱ گرفته می شود معلوم نیست که چه کسی پشت این قضایا معلوم است که این افراد شستشوی مغزی شدن و در فرقه خاصی فعالیت دارند.

معرفی گروه ری استارت

این گروه قبل از اینکه مساجد را به آتش بکشند اسم ری استارت را زیر در این مسجد می نویسند و هم معنی ریستارت اصلاً معلوم نیست که چه گروهی است جدیدی است که مساجد را آتش میزند ولی دقیقاً اشاره نشده است که از کجا خط می‌گیرند و پیرو کدام فرقه و خط هستند این گروه که در شهرهای مختلف مساجد را به آتش می‌کشند و هر بار دستگیر می‌شوند ولی اطلاعات زیادی از این گروه در دست ما نیست و معلوم است که این کار را افرادی انجام می‌دهند که ضد دین و مذهب شیعه و اسلام است و احتمالا آمریکا و اسرائیل این کارها می باشد.