معنی متن و شعر کلمات صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۷ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی درس چهاردهم 14 پیدای پنهان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده ‌:نور‌خداوند‌تمام‌جهان‌هستی‌را‌فرا‌گرفته‌است‌ولی‌خداوند‌آنقدر
آشکار‌است‌که‌از‌شدت‌پیدایی‌پنهان‌به‌نظر‌میرسد.