جواب صفحه ۹۳ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی شعر درس یازدهم یاران عاشق از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) بیا تا عاشقی را رعایت کنیم ز یاران عاشق حکایت کنیم
2) از آن ها که خونین سفر کرده اند سفر برمدار خطر کرده اند
3) از آن ها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحر زادشان
4) چه جانانه چرخ جنون می زنند دف عشق با دست خون می زنند
5) به رقصی که بی پا و سر می کنند چنین نغمه ی عشق سر می کنند
6) هلا منکر جان و جانان ما بزن زخم انکار برجان ما
7) بزن زخم ،این مرهم عاشق است که بی زخم مردن غم عاشق است
8) مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان ،اولین شرط عشق
9) ببین لاله هایی که در باغ ماست خموشند و فریادشان تا خداست
10) بیا با گل لاله بیعت کنیم که آلاله ها را حمایت کنیم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) بیا راه و رسم عاشقی را به جا بیاوریم و به عشق احترام بگذاریم واز یاران عاشق پیشه (آزادگان و شهیدان) صحبت کنیم.
2) از آن هایی صحبت کنیم که وجودشان را در راه عشق فدا کردند خطرها را با جان و دل پذیرفتند و جان فشانی کردند.
3) از آن هایی بگوییم که فریاد روشنگرانه و هدایتگرشان همانند خورشیدی از وجود (گلوی) پر از امید و روشنی بخششان شنیده می شد و فریادشان نوید پیروزی می داد.
4) چه عاشقانه به دنبال شوریدگی بودند و با از خود از گذشتگی ونثار خونشان ،صدای عشق را به گوش همه ی مردم می رسانند و برای شهادت تلاش می کنند.
5) در عین جانبازی ودر نهایت خوش حالی از شهادت سخن می گویند و این گونه سرود عشق را می خوانند (موقوف المعانی با بیت بعد).
6) ای کسی که ما ومعشوق ما (خدا) را انکار می کنی و عشق ما را نمی پذیری، جراحت انکار را بر جان ما بزن (با انکار و نپذیرفتن چنین عشقی وجود ما را می آزاری ولی عاشق این انکار را مرهمی التیام بخش می داند و آزرده نمی شود).
7) با انکار خود»به ما زخم بزن و وجودم را بیازار که این انکار همانند مرهمی ،دردهایمان را درمان می کند زیرا عاشقی (آزاده ای) که در راه عشق رنج و عذاب نبیند وبدون زخم و صدمه بمیردغم بزرگی برایش محسوب می شود .مغهوم: زخم واقعی مرهمی است .
8) از اینکه از شدت عذاب عشق در رنج هستی اعتراض نکن و حرفی نزن ، آگاه باش که اولین شرط عشق ،خاموشی و راز داری است (عاشق واقعی ادعایی نمی کندوهر رنجی برایش خوشایند است .راز عشق را نمی گوید).
9) نگاه کن که این شهیدان عاشقی که در کشوردر خاک خفته اند ، درست است سخنی نمی گویند، اما راهشان همیشه ادامه دارد وفریادشان تا بی نهایت شنیده می شود .
10) بیایید با عاشقان و شهیدان پیمان ببندیم تا راهشان را ادامه دهیم و از آن ها و آرمان هایشان حمایت کنیم .

ناشناس : بازگردانی ابیات عالی بود با زبانی ساده و بیانی روشن نوشته شده بود
اما ذکر معنی واژه های دشوار به صورت جداگانه و مشخص کردن آرایه های ادبی بر ارزش کار می افزود با تشکر.