جواب قلمرو فکری صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کلی بیت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد).
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق.