جواب فعالیت صفحه ۸۴ کتاب علوم پایه نهم مقدار فشاری که پاهای شما به زمین وارد میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از دانش آموزان بخواهیم این فعالیت را در منزل انجام دهند. برای محاسبه ی وزن : جاذبه ،ء جرم = وزن نکته: فشار محاسبه شده بر روی دو پا است و اگر تقسیم بر دو کنیم فشار وارده بر هر پا بدست می آید.