جواب فعالیت صفحه ۴۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا بعضی از کشورها مقررات سختی برای ورود مهاجران خارجی به کشورشان وضع می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) به علت نفوذ فرهنگ ها واعتقادات مهاجران و در خطر قرار گرفتن فرهنگ خودی 2) فشار به منابع رفاهی و اقتصادی 3) پایین آمدن امنیت اجتماع.