جواب کار غیر کلاسی صفحه ۵۶ کتاب کار و فناوری پایه نهم مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد موضوع مبحث 13 آن چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای ساختمان ها استانداردهای 22 گانه ای تدوین شده است که مبحث 13 این مقررات و استانداردها، با عنوان «طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها» تدوین شده است.