جواب تدبر در قرآن صفحه ۴۳ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم مقصود از قیام گروهی و قیام فردی چیست برای هر کدام نمونه هایی ذکر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مقصود از قیام جمعی یاری یکدیگر در اهداف الهی و نظارت همگانی است تا جنبه اجتماعی توجید عملی تحقق یابد. زیرا حرکت در راه های بزرگ و طولانی به صورت گروهی و جمعی آسان تر انجام می شود و با سختی و مشکلاتش بهتر مبارزه می گردد. اما لازمه تشکیل جمع مناسب قیام فردی است که هر فردی رابطه خود را با خدا خودش خانواده جامعه و خلقت هماهنگ و تنظیم نماید. بنابراین قیام جمعی برای عوامل بیرونی است و قیام فردی برای عوامل درونی است. و از آنجائیکه همه جهات زندگی را شامل می شود زمینه بسیار مناسبی برای خالص کردن بندگی است.