جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر اتمی در مدار آخر خود الکترون های کمی داشته باشد مثل سدیم که تنها یک الکترون در مدار آخر خود دارد بیشتر تمایل به از دست دادن الکترون و حذف مدار از آخرش دارد. اما اگر تعداد الکترونهای مدار آخر یک اتم زیاد باشد مانند کلر ۱۷ الکترون در مدار آخر خود دارد تمایل به گرفتن الکترون و تکمیل مدار آخرش دارد. به به طور کلی تمایل دارند الکترون از دست بدهند و نافلز ها تمایل دارند الکترون بگیرند.