جواب پرسش صفحه ۵۴ کتاب کار و فناوری پایه نهم منظور از انرژی نو چیست چند نمونه را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. خزان : خُزن پیروان: پیرو آزادگان: آزاده 2. قافیه: دام – مقام واژه های هم قافیه: نام – کلم – رام 3. دور گردون، گر دو روزی بر مراد ما رفت دائماً یکسان نباشد حال دوران، به اوج ماه رسید خدا بدون حکمت و فلسفه نیست. حال و زندگی حضرت یوسف (ع) هم یکسان نبود. یک بار اسیر چاه شد. سپس به مصر برده شد و گرفتار زندان گشت. دیگر بار از زندان رهایی یافت و عزیز و حاکم مصر شد. هان مشو نومید! چون واقف نِه ای از سرّ غیب باشد اندر پرده، بازی های پنهان، غم مخور کارهای خدا حکمت دارد. کاری که از نظر ما خیانت است و باعث رنج می شود، شاید روزی باعث رحمت و نعمت شود ما از رازهای هستی با خبر نیستیم و نباید درباره آن ها زود قضاوت کنیم.