جواب برایم بگو صفحه ۱۱۱ کتاب هدیه های آسمان چهارم منظور معلم از دوربین های دقیق تر و حساس تر چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرشتگان در حال ثبت اعما ما هستند. همچنیناعضای بدن ما هم در روز قیامت شهادت خواهند داد.