جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی که باید به جای وضو تیمم کرد را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به دلیل پیری ، یا ترس از درد و . دسترسی به آب نداشته باشد.
2. بدن و لباس نجس باش و آب کمی داشته باشد، به طوری که اگر وضو بگیرد، آبی برای کشیدن بدن و لباس نمی ماند.
3. وقت آنقدر کم باشد که اگر وضو بگیرد، مقداری با تمام نمازش قضا می شود.