جواب صفحه ۴۹ کتاب نگارش فارسی سوم موضوع نان به تصویر ها نگاه کن به موضوع هر تصویر فکر کن و درباره تصویری که اطلاعات بیشتری داری یک بند بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

درباره نان با توجه به تصویر متنی بنویسید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

رسوا حجاری : بابانان داد بابا نان اور خانه است نان از گندم ساخته میشود .

نویسنده : اول نان را خمیر میکنن وبعد نان را به تنور میگزارند.

نویسنده : ما برای پخت نان کمی آردراتبدیل به خمیر می کنیم وبعد آن رادرطنورمی گزاریم وبعد نوش می کنیم.
منتظر جواب شما در نظرات هستیم …