جواب پاسخ صفحه ۵۵ کتاب نگارش فارسی سوم موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

موضوع کلی : دانش آموز

1- دانش آموز درس خوان

2- دانش آموز مودب

3- دانش آموز کوشا

موضوع کلی : کتابخانه

1- عضو شدن در کتابخانه

2- امانت گرفتن کتاب

3- تاریخ تحویل کتاب

موضوع کلی : زمستان

1- سرمای زمستان

2- بازی های زمستانی

3- خواب زمستانی حیوانات