جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم مکتب خانه ها را با مدرسه های کنونی مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) مکتب خانه ها نسبت به مدارس کوچکتر بودند.
ب) در مکتب خانه بیشتر مباحث دینی آموخته می شد.
ج) امکانات مدارس به مراتب از مکتب خانه های آن زمان بالاتر است.
د) شیوه آموزش ها با هم متفاوت است.

یگانه : مکتب خانه ها شیوه اموزش و رهنمایی انها خیلی باهم تفاوت دارند تا مدرسه های امروزی..

نویسنده :‌در مکتب خانه ها بچه ها روی زمین می شنستن ولی در مدارس امروزی بچه ها روی نیمکت های رنگارنگ می شینن.