جواب فعالیت صفحه ۴۱ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم میانه روی و اعتدال در معاشرت یعنی چه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نفس میرباقری : به معنای انتخاب راه میانی و عدم تمایل به دوطرف.قران کریم به ان اشاره کرده وگفته است که میانه روی و اعتدال عبارتند از:اعتدال دربرنامه ریزی.اعتال در تغذیه.اعتدال درزندگی.