جواب کار غیر کلاسی صفحه ۶۵ کتاب کار و فناوری پایه هشتم نام چند شغل و نقش و کاربرد این پودمان را در این مشاغل بررسی کنید و در جدول 1_4 بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قالی باف – گلیم باف – بافندگان حصیر و بوریا – بافندگان بافت دستی.
نقش و کاربرد : در بیشتر بافندگی ها اصول اولیه بافت مثل هم هستند. که همان عبور پود از میان تار است البته بافت های دیگری هم هست که از یک نخ با چند نخ در آن استفاده می شود. .