جواب فکر کنید صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم چه شواهدی نشان دهنده تغییر شیمیایی اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در تغییر شیمیایی خاصیت ماده تغییر میکند و به ماده یا مواد دیگری تبدیل می شود. تغییر رنگ ایجاد رسوب تشکیل گاز خروج گاز و آزاد شدن نور و گرما نشان دهنده یک تغییر شیمیایی هستند. البته خروج گاز همواره نشان دهنده یک تغییر شیمیایی نیست. برای مثال وقتی به آب گرما می دهیم تغییر حالت می دهد و به بخار آب تبدیل می شود اما تغییر شیمیایی صورت نگرفته است.

ناشناس : تشکیل یک لایه جامد_ تولید گاز_ تولید نور وگرما_ تغییر رنگ_