جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب علوم پایه نهم نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به شکل مقابل می توان به این سوال پاسخ داد.
F1.d1 = F2.d2 : شرط تعادلی.
F1: نیروی محرک.
d1: طول بازوی محرک.
F2: نیروی مقاوم.
d2: طول بازوی مقاوم.
با توجه به اینکه A = F2/F1 است:
A = d1/d2
A: مزیت مکانیکی.