جواب قلمرو فکری صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه دهم معنی مفوم بیت نعره برآورده فلک کرده کر دیده سیه کرده شده زهره در از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دریا فریاد بلندی برآورد و گوش فلک را ناشنوا کرده بود و چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.

مرضیه : دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت.