جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰۵ کتاب علوم تجربی چهارم درباره ی نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها در هریک از تصویرهای زیر تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آلوده کردن محیط با دود کارخانه.
حفظ منابع طبیعی با اطلاع رسانی از طریق تابلو.
آسیب رساندن به درختان جنگلی برای ایجاد جاده.
وارد شدن آب آلوده به زمین های کشاورزی و تخریب محصولات.
ریختن زباله در محیط زندگی جانوران و از بین بردن آن ها.