جواب نوشتن صفحه ۵۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم نمونه های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : من قبل کوچولویی، خیلی کوچولو؛ خیلی خیلی کوچولو دلم می خواهد تمام این قلب کوچولو را، مثل یک خانه ی قشنگ و کوچولو به کسی بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم این را می دانم که فقط جای آدم های خیلی خیلی خوب است تصمیم گرفتم قلبم را بدهم به مادرم ؛ تمام قلبم را، تمام تمامش را بدهم به مادرم امّا وقتی نگاه کردم خداجان ! خداجان ! می دانید چه دیدم پدرم یک عمو دارد، این عموی پدرم خیلی خیلی پول دار است او دوان دوان از قلبم می آمد بیرون تا صندوقش را بردارد تازه یواش یواش داشتم می فهمیدم که یک قلب کوچک کوچک، چقدر می تواند بزرگ باشد قلب من مال همه و همه ی آدم های خوب سراسر دنیاست حالا فقط یک جای خیلی خیلی کوچک در یک گوشه ی قلبم باقی مانده است.