جواب نوشتن صفحه ۱۱۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس دوازدهم خدمات متقابل اسلام و ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. معنی واژه های زیر را بنویسید.
ذوق -> ادیب ->
استعداد -> مظاهر ->
2. برای هریک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.
اخلاص، قبول، حافظ، تمدن
3. ده کلمه مهم املایی از درس پیدا کنید و بنویسید.
4. در جمله های زیر، ضمیرهای پیوسته و گسسته را مشخص کنید.
الف) شهید رجایی به همراهانش گفت: من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام.
ب) مصطفی دست هایش را داخل جیبش فرو برد.
پ) ما همه مشتاقیم تا ترجمه تان را بخوانیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ذوق -> سلیقه، نشاط، استعداد.
ادیب -> کسی که علم ادب می داند، سخن سنج، آداب دان.
استعداد -> آماده شدن، توانایی کاری را داشتن.
مظاهر -> جمع مظهر، جای آشکار شدن.
2. اخلاص : خلوص – مخلص – خالص .
قبول: قابل – مقبول .
حافظ: محفوظ – حفاظت – حفظ .
تمدن: متمدن – مدنی – مدنیت.
3. ثمر – عارف – اخلاص – اعم از – نحوه احسن – لطیف – وصی – عالم – تمدن – تکلم.
4. الف) ش : ضمیر پیوسته (متصل) ، من : ضمیر گسسته (منفصل).
ب) تان : ضمیر پیوسته (متصل) ، ما : ضمیر گسسته (منفصل).

نویسنده : 2-اخلاص:مخلص خصلت خالص خلوص .قبول:قابل مقبول.حافظ:حفظ حفاظت محفوظ . تمدن :متمدن مدنی مدنیت.