جواب نوشتن صفحه ۱۰۱ و ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس سیزدهم 13 آشنای غریبان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. هم خانواده واژه های »ترخیص، غربت، معابر، ولادت، اعیاد، معیشت، تسلط و نجات« را از متن درس بیابید و بنویسید.
2. در بیت های زیر، قافیه ها را مشخص کنید و نوع ردیف آنها را بنویسید.
هی بیا با من، بران این خرس را خرس را مگزین، مهل همجنس را
شد نفس آن دو سه هم سال او تنگ تر از حادثه حال او
3. ارتباط معنایی بیت زیر را با درس پیدا کنید و بنویسید.
آب زنید راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد
4. جدول زیر را کامل کنید.
1. دروازه آن در روان خوانی فصل چهارم آمده است.
2. یکی از پیشوندها
3. مشق میان تهی
4. نشانه مفعول
5. بخشی از نام فصل پنجم کتاب های فارسی
6. اگر برعکس بخوانید، کتابتان با آن آغاز می شود.
7. مخالف آشنایی
8. دوستان
9. جهت
10. نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام «قلب قرآن» یاد شده است.
11. یکی از ضمایر
12. ……………. گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
جوانان سعادتمند، پند پیر دانا را.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ترخیص: رخصت غربت: غریبان معابر: عبور.
ولادت: میلاد اعیاد: عید معیشت: عیش.
تسلط: سلطان نجات: منجی.
2. بیت اول: قافیه: خرس – هم جنس ردیف: را نوع ردیف: حرف.
بیت دوم: قافیه: سال – حال ردیف: او نوع ردیف: اسم (ضمیر).
3. این بیت مولوی درباره آماده شدن و آماده کردن شهر برای آمدن یار است. همچنین مژده می دهد که یار از سفر می رسد. شعر قسمت دوم درس که اشعاری از امام خمینی (ره) است، نیز همین مضمون را می رساند یعنی آمدن یار از سال ها انتظار و آماده کردن خود و اطرافیان به خاطر رسیدن یار هر دو را می توان به آمدن حضرت موسی (عج) تعبیر کرد.
4. جدول را بصورت زیر کامل می کنیم: .

مهدیه :‌
ترخیص =رخصت
غربت=غریبان
معابر=عبور
ولادت=میلاد
اعیاد=عید
#مهدیه#.