جواب نوشتن صفحه ۱۲۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس چهاردهم امام خمینی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. برای هریک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مظلوم: جذاب:
قدرت : محبوب:
2. با حرف های درهم ریخته زیر، حداقل چهار کلمه بنویسید.
(ت، ی، د، ب، ع، ا)
الف: ب:
ج: د:
3. بن ماضی فعل های زیر را بنویسید.
رسیدند، گرفتی، گریختید، گذشتیم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. مظلوم: ظلم – ظالم جذاب: مجذوب – جاذبه.
قدرت : قادر – مقدور محبوب: حبیب – محب.
2. الف: عبادت ب: تبعید.
ج: بدیع د: ابدی.
3. رسیدند = رسید.
گرفتی = گرفت.
گریختید = گریخت.
گذشتیم = گذشت.