جواب نوشتن صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه هفتم زنگ آفرینش درس اول از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن نوشتن درس اول فارسی هفتم

1. واژه صحیح را با توجّه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.
الف) مسلمانان دو ماه محرّم و ………… را گرامی می دارند.
ب) هیچ کس او را نمی شناسد؛ او در اینجا ………… است.
2. با حروف زیر، چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.
م، ح، ر، ز، ت، ی

پاسخ نوشتن درس اول فارسی هفتم

1. الف) مسلمانان دو ماه محرّم و ….صفر….. را گرامی می دارند.
ب) هیچ کس او را نمی شناسد؛ او در اینجا …..غریب…… است.
2. مزیّت – حرمت – رحمت – زحمت – تمیز

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهسا زیرک : رحیم تیزر حرم از جمله میتوان با اون حروف این کلمات رو هم درست کرد.

نویسنده : حرم تیز حریم تیر.