جواب نوشتن صفحه ۷۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس نهم راز موفقیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. نوع رابطه معنایی (تضاد،ترادف) کلمه های زیر را مشخص کنید.
2. مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 3. هر چه بیشتر می آموخت عشق و علاقه اش به دانش اندوزی بیشتر می شد. به تشنه ای می مانست که ساعت ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فروزان مانده است و سپس به آب می رسد ولی هر چه از آن می نوشد گویی تشنه تر است.
4. الف) تشبیه : درخت وجود
ب) کنایه : بر زبان راندن کنایه از مشهور شدن.

نویسنده : جاهل و دانا #تضاد
فروزان .بی فروغ #تضاد
نقره فام .سیمگون ۹.