جواب نوشتن صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس هفدهم ما می توانیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. واژه های ساده و غیرساده را مشخص کنید و در یک جدول بنویسید.
روز، دست، ورقه، خاکی، سخنرانی، نمادین، شاگرد، کاغذ، گوش، تخته
2. ده کلمه مهم املایی از پنج درس گذشته، انتخاب کنید و بنویسید.
3. برای هر یک از کلمه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
وسط، اطاعت، رحمت، اعلامیه
4. جدول زیر را کامل کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. واژه ی ساده : روز – دست – شاگرد – کاغذ – گوش.
واژه ی غیر ساده: ورقه – خاکی – سخنرانی – نمادین – تخته.
2. تسهیلات – سماجت – رحمت – عنایت – تدفین – مغرور – لغو – غفلت – قرین – اصرار.
3. وسط = واسطه – وساطت .
اطاعت = مطیع – طاع .
رحمت = مرحمت – رحیم .
اعلامیه = اعلام – علام.

نگار : ۱کلیک ۲ کوبا ۳ ام ۴کرمانی ۵یکتا ۶امری ۷خبری ۸خواهش ۹سرزنش ۱۰نهی ۱۱یوشیج ۱۲کاج.

نویسنده : سلام کلمات ساده واژه هایی هستند که فقط یک جز دارند یعنی نمیتوان انها را بیش از یک جز تقسیم کرد..

یسنا ارجمند : ۱:کلیک ۲:کوبا ۳:ام ۴:کرمانی ۵:یکتا ۶:امری ۷:خبری ۸:خواهش ۹:سرزنش ۱۰:نهی ۱۱:یوشیج ۱۲:کاج.

مهدیه : 3وسط:واسطه،وساطت
اطاعت:مطیع،مطاع.
رحمت:رحیم،ترحیم.
اعلامیه:اعلام،علائم..

ناشناس : جواب سوال ١ : کلمه ساده عبارتند از روز , دست , شاگرد , کاغذ , گوش
کلمه غیر ساده عبارتند از ورقه , خاکی , نمادین , تخته.
جواب سوال ٢ : لحن , مدهوش , اخلاص , محزون , حصار , اذیّت , مصاحب , محدب , قرین , ترحیم.
جواب سوال ٣ : وسط: واسطه , وساطت
اطاعت: مطیع , مطاع
رحمت: رحیم , ترحیم
اعلامیّه: اعلام , علائم
جواب سوال ٤ :
١. کلیک
٢. کوبا
٣. ام
٤. کرمانی
٥. یکتا
٦. امری
٧. خبری
٨. خواهش
٩. سرزنش
١٠. نهی
١١. یوشیج
١٢. کاج.

نویسنده :
توضیح کلمات ساده و غیر ساده :کلمات به دو دسته تقسیم میشود یک ساده و دیگری غیر ساده کلمات ساده مانند صیاد، کلاغ ،شتاب ،آسیب هستش کلمات ساده از یک جزء ساخته شده ولی غیر ساده از دو یا چند جزء ساخته شده.

ناشناس : جواب سوال ۱
کلمات ساده : روز ، دست ، شاگرد ، کاغذ ، گوش
کلمات غیر ساده : ورقه ، خاکی ، سخنرانی ، نمادین ، تخته.

آرمیتا : ۱کلیک
۲کوبا
۳ام
۴کرمانی
۵یکتا
۶امری
۷خبری
۸خواهش
۹سرزنش
۱۰نهی
۱۱یوشیج
۱۲کاج.