جواب نوشتن صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس نهم نصیحت امام از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در جمله های زیر مسند را مشخص کرده، مسند مناسب دیگری جایگزین آن کنید.
الف) علامه جعفری کنجکاو بود.
ب) او شیفته طبیعت است.
2. برای هریک از واژه های زیر دو کلمه هم خانواده بنویسید.
درس : سعادت :
راضی : طبیعت :
3. با حروف درهم ریخته زیر واژه هایی بنویسید که ارزش املایی داشته باشند و در متن درس به کار رفته باشند.
ج ح م ر ه ض ی ت
4. با توجه به معنی، املای صحیح واژه را انتخاب کنید.
الف) نصیب – نسیب : قسمت ب) گشت و گزار – گشت و گذار : گردش

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) علامه جعفری = نهاد – کنجکاو = مسند – بود = فعل اسنادی.
علامه جعفری هوشیار بود.
ب) او = نهاد (ضمیر) – شیفته ی طبیعت = نهاد – است = فعل اسنادی .
او عاشق طبیعت است.
2. درس : مدرسه – مدرس – دروس سعادت : سعید – مسعود – اسعد.
راضی : راضیه – مرضیه – رضا طبیعت : طبع – طبیعی – مطبوع.
3. حضرت – محرم – محضر – ضریح – حجره.
4. الف) نصیب : قسمت ب) گشت و گذار : گردش.