جواب نوشتن صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس دوازدهم پیام آور رحمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.
2. مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.
3. با توجه به متن، گاهی اوقات تنهایی پسندیده است، در این باره، دو بند بنویسید .

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 3. تنهایی در جایی پسندیده است که آدمی در آن اوقات فکر و اندیشه کند و درباره زندگی خود و اطرافیان فکر کند. در تنهایی بودن و به خود آمدن و در خود نگریستن بسیار ارزشمند است. اگر هنگام با هم بودن گناه می کنیم، غیبت و دروغ بر زبان جاری می کنیم. پس تنهایی نعمتی ارزشمند است که باید قدرش را بدانیم.

سحر: سوال اول. خوشبختی_سعادت
آهنگ_آواز
بهره بردن_سودبردن
ارجمند_بلندمرتبه
آرزومند_امیدوار
اندیشه_دانش